اشتباهات رایج در دیالوگ‌نویسی

واقع گرایی بیش از حد می‌شود گفت که داستان نمایانگر زندگی حقیقی است. اما دلیل نمی‌شود که داستان‌های‌مان پر از لحظات و دیالوگ‌های عادی و کسل کننده باشد. وظیفۀ دیالوگ درست مثل اجزای دیگر داستان، به پیش بردن آن است. […]