سرنخ در داستان‌ | رشته‌ای که ما را به مقصود می‌رساند

سرنخ نشانه و اشاره‌ای است که مخاطب و کاراکتر اصلی یا کارآگاه داستان یا هرکس دیگری که می‌خواهد از این ماجرا سر در بیاورد را راهنمایی می‌کند. کارآگاه داستان ما باید با یک قیاس منطقی و تحلیل و بررسی همین […]