تلاش کنیم یا نه؟ | تعریفی از منبع کنترل درونی و بیرونی

آدم‌ها عجیبند. عجیب و غیر قابل پیش بینی. هیچ وقت نمی‌توانی بفهمی دقیقاً در سر طرف مقابل چه می‌گذرد. گاهی پیش‌بینی‌هایمان درست از آب در می‌آید. ولی همۀ ما این تجربه را داشته‌ایم که از کسی که انتظارش را نداشتیم […]