در قرنطینه آموختم که…

درقرنطینه آموختم که چگونه روزهای طولانی و بی‌انتهای محبوس بودن را با بی‌حوصلگی کنار بیایم. در قرنطینه آموختم که نمی‌توان نسبت به اطراف و اطرافیان بی‌توجه بود. در قرنطینه آموختم که مدت‌های طولانیِ در خانه ماندن را تاب بیاورم. در […]