در قرنطینه آموختم که…

درقرنطینه آموختم که چگونه روز های طولانی و بی انتهای محبوس بودن را با بی حوصلگی کنار بیایم.در قرنطینه آموختم که نمی توان نسبت به اطراف و اطرافیان بی توجه بود.در قرنطینه آموختم که مدت های طولانیِ در خانه ماندن را تاب بیاورم.در قرنطینه آموختم که همانقدر که ما از دست رزوگار و زندگی شاکی هستیم، کل کائنات هم تشنه […]