هیچ کس معمولی نیست!

هیچ کس معمولی نیست؛ چون همه ما موجودات شگفت انگیزی هستیم. میدانی؟ هر کداممان یک قوه و نیرویی دارد مخصوص به خودش. هر کداممان یگانه ایم در وجود خود. خالق همه ما را گوناگون آفرید و تفاوت ها قرار داد، در رنگ و زبان و شکل و شمایل. همه ما موجودات شگفت انگیزی هستیم، چون حالیمان ما را شگفت انگیز […]