استاد عربی

رابطه ام با درس عربی خوب بود. ولی مشکلی پیش آمد که به گمانم ریشه اش در سال اول دبیرستان باشد. دقیقا همان جلسه ای که درس جامد و مشتق را غایب بودم. سال بعد به هرحال عربی را گذراندم. ولی سال سوم دیگر اوضاع خیلی خراب شد! حتی یک مفعول را هم نمی توانستم تشخیص بدهم. عربی شده بود […]

توالی غم و شادی

یک لحظه چشمانت را ببند.  به بهترین لحظه عمرت فکر کن. شاد ترین زمانی که تا به حال بوده ای. یادت آمد؟ چه زمانی بود؟ چه خاطره ای بود؟ یک دقتی بکن! قبل و بعد آن خاطره را هم یک نگاهی بینداز.  میدانی یک نکته ای وجود دارد. شاد ترین زمان ما گرفتار بین دو غم است.  غم هم همینطور […]