توالی غم و شادی

یک لحظه چشمانت را ببند.  به بهترین لحظۀ عمرت فکر کن. شادترین زمانی که تا به حال داشته‌ای. یادت آمد؟ چه زمانی بود؟ چه خاطره ای بود؟ قبل و بعد آن خاطره را هم یک نگاهی بینداز.  می‌دانی؟ یک نکته […]