خانم دارابی

کلاس دوم ابتدایی یک معلمی داشتیم به نام خانم کیانی. معلم بدی نبود. خوب بود. کلاسمان طبقه پایین بود. نمی‌دانم چرا کلاسمان را جابجا کردند و رفتیم طبقه بالا. از همان وقت بود که تغییرِ رفتارِ خانم کیانی تازه به چشممان آمد. خلقش تنگ بود […]