تکرار

امروز فیلمی را که چند ماه پیش دیده بودم، دوباره نگاه کردم. راستش زمانی که اولین بار دیده بودمش، گمان میکردم که فیلم خوبی است. اما در این دوباره دیدن امروز متوجه شدم که چندان هم فیلم خوبی نیست. بار قبل بیشتر توجهم جلبِ روایت و قصه فیلم بود ولی اینبار چون دیگر از روایت آگاهی داشتم، بیشتر توجهم جلبِ […]

سخت است فراموشی

فرض کن یکدفعه دیگر هیچ کسی تو را نشناسد و به یاد نیاورد یا بدعکس از جا بلند می شوی نه میدانی کیستی نه میدانی که اینجا چه میکنی؟ من هم از فراموش شدن میترسم هم از فراموش کردن از فراموش شدن میترسم چون آن وقت دنیا این حقیقت را نشانم خواهد داد که بود و نبودم هیچ توفیری ندارد […]