کمال گرای وسواسی

روده درازی کردن همیشه آسان است. وقتی قرار نباشد کسی آن مهملاتِ بیهوده را ببیند چه باک از نوشتن؟!اما تا حرفِ دیدن و خواندن و انتشار می خزد به درونِ تاریک روشنای سرت یکهو ترسی زبانه می کشد، که دیوار دیوار سد دفاعی بر می آورد وسعی بر آن دارد تا تمام گفته ها و نگفته ها را از زیر […]

در پس نقاب اضطراب

به گمانم خیلی چیزها خودشان را پشت چیزهایی دیگر پنهان می کنند تا ما از وجودشان بی خبر باشیم. شاید خودشان را پنهان میکنند چون بخشی از سایه ما هستند. بخشی از نیمه تاریک وجودمان.  مثلا ترس، حسادت، کمال گرایی، همه اینها می توانند پشت نقابِ اضطراب پنهان شوند. ما مضطربیم ولی به چه علت؟  کلی دلیل می توانیم ردیف کنیم […]