غرغرو نباش

بیا حرف بزنیم و سوال بپرسیم به جای غُرغُر کردن. غرغر کردن آدم را پیر می‌کند. هم آدم را هم شنونده‌ها را. از یک جایی به بعد شاید فقط از سر ترحم تحملت کنند.  از یک جایی به بعد هیچ […]