این بچه های عزیز

یکی از مهم‌ترین بخش‌های نگارش یک متن ویرایش آن است. بعد از اینکه کار نوشتن پیش‌نویس اولیه به آخر رسید بهتر است کمی از متن فاصله بگیرید و بعد از کمی هواخوری برگردید سرکار. این فاصله لازم است تا ذهن از موضوع و نوشته فاصله بگیرد و بتواند با آزادی بیشتر و با غرض ورزی کمتر متن را تحلیل کند. […]