درمانِ دلِ ابری من

وقتی که از حالِ ناخوشت می گویی انگاری جدا می شود از تو.  مثلِ یک تکه غده چرکین که جدایش می کنی و قبل از اینکه ریشه هایش را بیشتر بگستراند و بخش بیشتری را به گند بکشد، می اندازیش دور. از ناخوشی ها و ترس ها می گویم بر صفحه سفید تا دور شوند. تا جدا شوند. تا از بیرون […]

خوشمزه قلنبه

شیرینی نارنجکی یا همان نان خامه ای با آن طعم عجیب نان دورش و آن طعم بی نظیر خامه درونش، انگاری که رقص برف است روی شن های کویر.  یک لذت عجیبی درش هست که تو را میبرد به یاد ایام خوش و با امن کودکی و عجیب احساس ارامش میکنی. و البته در این میان آلارم مغزت را نادیده […]