از رنجی که می بریم

برای اینکه زنده بمانیم و متصل به جهان، به امید و هدف و انگیزه محتاجیم. ولی آیا داشتن امید و هدف کافی است؟ یک نیروی محرک باید باشد که انگیزه ای تولید کند و چرخ حرکتمان را بچرخاند. نیرویی که وادارمان کند به حرکت و به ادامه حیات. به گمانم این نیروی محرکه رنج است. اگر رنج و عذاب و […]

نوشته ای در باب زندگی

زندگی چیست؟ اصلا حکمت این زندگی با این پیچ و خم ها، روی این کره ی خاکی در میان این منظومه شمسی و چرخیدن به دور آن خورشید عظیم با آن گرمایش چیست؟ به کجا باید برسیم؟ کی تمام می شود مصائب این زندگی؟ کی به پایان می رسد این تراژدی؟ کی رهایی می یابیم از چنگال این روزگار؟ آیا […]