انتخاب با توست

میدانی؟ به نظرم این حق ماست که ناراحت شویم. که هرگاه لجمان گرفت از خودمان، از دنیا و از آدم هایش چمباتمه بزنیم یک گوشه، زانو ی غم بغل بگیریم و قطرات اشک سرازیر شود. ولی میدانی؟ یک جاهایی می شود انتخاب کرد. می شود اندوه را کنار زد. نه، اصلا با همان اندوه شاد بود. گاه می شود تصمیم […]

خوشی های کوچک زندگی

یک لیوان چای می ریزم. عطر چای دور سرم می چرخد و به جانم می نشیند. جعبه خرما را بر می دارم. سه دانه خرما را کنار لیوان چای تویِ پیش دستی می گذارم. می روم به سمت میز. روی صندلی می نشینم و بشقاب را  کنار دستم می گذارم روی میز. جرعه کوچکی از چای داغ را می نوشم. […]