می نویسم تا… | کمی آنافورا نویسی

می‌نویسم تا لحظه‌ها را به بند بکشم. می‌نویسم تا خاطراتم را به صفحه سفید قلاب کنم. می‌نویسم تا از ترس فراموشی در امان بمانم. می‌نویسم تا آشفتگی‌ام سامان یابد. می‌نویسم تا کلاف سر در گم وجودم از هم باز شود. […]