از در و دیوار بنویسید! | آزادنویسی را از یاد نبر

چه عیبی دارد گاهی از در و دیوار بنویسیم؟ فقط قلم و کاغذ را برداریم و از هرچه که می‌بینیم و احساس می‌کنیم بنویسیم. هرچقدر جزئی‌نگارانه‌تر، بهتر! خوب‌تر خواهد بود که آخروعاقبتش هم فکر نکنیم. فقط بنویسیم و اجازه بدهیم […]