سیزیف

اغلب به این نتیجه می رسم که زندگی ما هم مثل سیزیف است. ما هم محکوم به تکراریم. سیزیف یک اسطوره یونانی است نوشته آلبرکامو نویسنده الجزاریری_فرانسوی تحت همین نام. افسانه سیزیف سیزیف بشری بوده که مرتکب خطایی میشود و خدایان شور میکنند که به چه محکومش کنند؟ دست آخر تصمیمشان را میگیرند. سیزیف باید سنگی بزرگ و سنگین را […]

در باب این روز های ملال آور

به قالب روزها و هفته ها یی که می گذرند دقت کرده ای؟! دیده ای که چقدر تکراری می آیند و می روند؟! آخر چرا هر کاری کنی بازهم به یک سیر روتین و تکرار وار میرسی؟ اصلاً انگار این ذات دنیاست، یک چیزی است که از سرشت دنیا و ما جدا نیست. هرکاری کنیم تهش یک چرخش تکراری داریم. […]