به خودت اجازۀ شکست خوردن بده

بلند می‌شوم راه می‌روم می‌افتم و در این فاصله مدام می‌رقصم. «دنیل هیلِل» اول بار متن بالا را در کتاب «پرنده به پرندۀ» «آن لاموت» خواندم. همان وقت نوشتمش روی یک برگۀ کوچک و چسباندمش بالای سر تقویم‌ام. حالا هروقت […]