انتخاب

تصمیم گرفتن گاه آسان است گاه سخت. گاه می دانیم چه می خواهیم و چه انتظاری داریم یا اینکه باید چه بشود. پس تصمیم گرفتن راحت تر می شود. گاه اما در کارهای ساده ای در می مانیم از انتخاب و گرفتن تصمیم.دقایق پایانی امتحان و شک کردن بین دو گزینه.نزدیک شدن زمان وعده بعدی و نداشتن هیچ ایده ای […]

هدف

همیشه قرار نیست به مقصد برسیم. گاه هدفی می شود بهانه ای که ما چند صباحی خودمان را به ریسمان زندگی بیاوزیم. که سقوط نکنیم و فرصت داشته باشیم برای جمع و جور کردن خودمان، برای چشم گشودن و بهتر دیدن اطراف. بعضی وقت ها بعضی هدف ها فقط می آیند و هستند تا ما به زندگی برگردیم. گاه کنار […]