فشار روانی

وقتی یک تعارض برای مدتی طولانی حل نشده باقی بماند غالباً باعث تنش هیجانی مزمن می شود، که به عنوان فشار (استرس) از آن یاد می شود. هانس سلیه که او را پدر تحقیقات درباره فشار روانی می دانند، فشار روانی را این گونه تعریف می کند: فشار روانی یعنی مجموعه واکنشهای غیر اختصاصی جاندار در مقابل هر نوع تقاضای […]