فشار روانی

وقتی یک تعارض برای مدتی طولانی حل نشده باقی بماند غالباً باعث تنش هیجانی مزمن میشود، که به عنوان فشار (استرس) از آن یاد می‌شود. هانس سلیه که او را پدر تحقیقات در زمینه فشار روانی می‌دانند، فشار روانی را این گونه تعریف می‌کند: فشار […]