گربه

گربۀ شماره 1: چیزی اون تو هست؟ گربۀ شمارۀ دو سرش را از توی پلاستیک در می‌آورد و می‌گوید: یه چیزهایی هست. بالأخره بهتر از گرسنه موندنه. -گفته باشم ها من هرچیزی نمی‌خورم! گربۀ شمارۀ 2 با تعجعب نگاهش می‌کند. […]