گربه

گربه شماره 1: چیزی اون تو هست؟ گربه شماره دو سرش را از توی پلاستیک در می آورد: یه چیزهایی هست. بالاخره بهتر از گرسنه موندنه. -گفته باشم ها من هرچیزی نمی خورم! گربه شماره 2 با تعجعب نگاهش میکند. به آن هیکل پروار اشاره میکند و می گوید پس چه جوریاس که اینقدره چاق و چلّه ای؟ گربه شماره […]