امید

امید چیست؟ از کتاب منسن این طور استنباط کرده ام که امید برابر تلاش است.به نظرم منظورش این است که امیدی که به انتظارش بنشینی وجود ندارد. امید یعنی حرکت.امید یعنی از حالا از همین حالای حالا برایش می ایستم و قدم بر می دارم. اگر میخواهیش دست از رویا پردازی بردار و وارد گود بشو. امیدی که فقط دلت را خوش کند و […]

با انگیزه بودن

خیلی وقت ها که می خواهیم دست به کاری بزنیم، دست و دلمان به کار نمی رود. گاهی هم به این بهانه که « حسش نیست» از زیر کار در میرویم و پرونده یک کار ناتمام دیگر را هم باز می گذاریم. چرا برای انجام کاری، باید انگیزه داشت؟ اصلا این انگیزه چیست؟ چرا باعث میشود کاری را با تمام […]

فرصت

تیک تاک ساعت هشدار گذر ثانیه هایی را می دهد که جوی  دقیقه ها را می سازند و آن ها رود ساعت ها را که میریزند به دریای روز ها. زمان می گذرد و من هنوز منتظر فرصت مناسب… فکر نمی کنم فرصت مناسب همیشه خودش بیاید. به گمانم گاهی باید قلاب ماهی گیری را بیندازم زمین پاچه ها را […]

در راه رسیدن

می دانم نوشته هایی که منتشر میکنم عالی نیستد. لزومی هم ندارد عالی باشند!! من نوشته هایم را منتشر میکنم تا در راه عالی شدن گام بردارم. من نوشته های خام ام را برای پخته شدن است که پشت ویترین وبلاگ می گذارم. برای دیده شدنشان نمی نویسم. برای دیده شدن هم منتشر نمی کنم. می نویسم و منتشر می […]

شکست

گاهی اوقات تمام تلاشت را میکنی تا به هدفی دست یابی ولی آخر کار مسیرت به کوره راهی بن بست میرسد.آن وقت تو میمانی و خلأ بزرگی در درونت که مثل یک سیاه چاله تو را به درون خود میکشد.از آن روز همه چیز خاکستری میشود.دیگر صدای پرنده ها نوید بخش یک روز تازه برای تلاش نیست.دیگر تشعشع آفتاب گرمی […]