منبع انگیزۀ درونی و بیرونی

البته که هرکاری پاداشی دارد و آن پاداش به قول رفتارگرایان، رفتار ما را تقویت می‌کند. ولی چه می‌شود که کسی تا پاداشی را کف دستش نگذارند و لمسش نکند دل به کار نمی‌دهد؟ اینجا بحث منبع انگیزه مطرح می‌شود. درست مثل منبع کنترل. احتمالا […]