ویژگی داستان‌های معمایی از نظر پاتریشیا های‌اسمیت

«پاتریشیا های اسمیت» کتابی دارد به نام «طراحی و نوشتن داستان‌های معمایی». این کتاب از آن کتاب‌های دستورالعملی نیست. بلکه از آن دست کتاب‌هایی است که به قول خودِ نویسنده بیشتر روایتی از موفقیت‌ها و شکست‌هایش است. او داستانِ، نوشتن […]