قصه هایی که می سازیم2

در پستی از قصه هایی که می سازیم گفته بودم و نقلی آورده بودم از کتابی. در این نوشتار سعی کرده‌ام قصه‌هایی که می‌سازیم را دسته بندی کنم . قصه‌هایی که می‌سازیم سه دسته‌اند. قصه‌های توطئه قصه‌های توجیه قصه‌های تعصب […]