قصه هایی که می سازیم2

در پستی از قصه هایی که می سازیم گفته بودم و نقلی آورده بودم از کتابی. در این نوشتار سعی کرده ام قصه هایی که می سازیم را دسته بندی کنم . خوب قصه هایی که می سازیم سه دسته اند. قصه های توطئه قصه های توجیه قصه های تعصب دسته اول مثل همان ها که برنه براون در کتاب […]