ارتباط بدون دادن و گرفتن وجود ندارد

ما به غلط گمان می‌کنیم که قدرت در بی‌نیازی است. اما ما آدمیزادگان موجوداتی هستیم که قدرتش در ارتباط با دیگران معنی پیدا می‌کند و یادمان می‌رود که هر دادنی یک گرفتنی هم دارد. ارتباط یک تعامل دوسویه است؛ دادن […]

نقل قول هایی در بابِ تعریفِ کمال گرایی

زهرا ذوالقدر در تعریف کمال گرایی نوشته: کمال گرایی مجموعه ای از الگو های فکریِ محکوم به شکست است که برای رسیدن به اهداف غیر وقاع بینانه، شما را وادار به تلاش میکند. برنه براون در کتاب موهبت کامل نبودن […]

در تعریف شرم

متن زیر بخشی از کتابِ”موهبت کامل نبودن” نوشته “برنه براون” است. دربارۀ شرم سه چیز را باید دانست: 1-همۀ ما از این احساس برخورداریم. شرم احساسی همگانی و از هیجان‌های اولیه‌ای است که تمام انسان‌ها تجربه می‌کنند. تنها کسانی این […]

باز برخاستن

زمین خوردن و به نفس‌نفس افتادن در مسیر زندگی برای هرکسی رخ می دهد. ولی آیا همه باز دوباره سرپا می‌شوند و ادامه می‌دهند؟ و این برخاستن و ادامه دادن چگونه رخ می‌دهد؟  پذیرفتن خیلی مهم است. پذیرفتن زمین خوردن […]