گاهی محرومیت به ز پاداش مداوم

گاهی پاداش دادن برای رفع اهمال کاری جواب می دهد، گاهی جواب نمی دهد. اگر قرار بود با پاداش دادن اهمالکاری و تنبلی تمام و کمال برود پی کارش که دنیا گلستان می شد. مسئله اینجاست که هر نسخه ای نه تنها برای همه جواب نمی دهد بلکه حتی برای یک فرد در هر زمانی پاسخگو نیست. گاهی محرومیت بهتر […]

جماعت کتاب خوان

در جماعت کتاب خوانان ما شاهد چند دسته هستیم: کتاب بازان کتاب خواران کتاب خوانان در میان کتاب خوانان یک عده کتاب بازند. مثل ماشین باز ها. کلا علاقه وافری دارند به کتاب خریدن. این ها عرضه و تقاضایشان با هم نمی خواند. کتاب زیاد میخرند و کم می خوانند.  اینها میل شدیدی دارند به ریختن پول توی جیب کتاب فروش […]