کنسرت

جیمز هادسن تیلر می‌گوید: نخست ابزار موسیقی را درست کنید، سپس کنسرت ترتیب بدهید. راست می‌گوید. خیلی وقت‌ها هنوز نه به بار است و نه به دار ولی ما جوگیرانه همه جا را پر کرده‌ایم از رخدادی که حتی هنوز مهمات و ملزوماتش را تدارک […]