کنسرت

جیمز هادسن تیلرمی گوید: نخست ابزار موسیقی را درست کنید، سپس کنسرت ترتیب بدهید. راست می گوید. خیلی وقت ها چنان تحت تاثیر جوی که گرفتتمان ملتهب و آشفته ایم که نمیدانیم حتی درست داریم چه میکنیم.  هنوز نه به بار است و نه به دار ولی ما همه جا را پر کرده ایم از رخدادی که حتی هنوز مهمات […]