ارتباط بدون دادن و گرفتن وجود ندارد

ما به غلط گمان می‌کنیم که قدرت در بی‌نیازی است. اما ما آدمیزادگان موجوداتی هستیم که قدرتش در ارتباط با دیگران معنی پیدا می‌کند و یادمان می‌رود که هر دادنی یک گرفتنی هم دارد. ارتباط یک تعامل دوسویه است؛ دادن […]