گاهی محرومیت به ز پاداش مداوم

گاهی پاداش دادن برای رفع اهمال کاری جواب می دهد، گاهی جواب نمی دهد. اگر قرار بود با پاداش دادن اهمالکاری و تنبلی تمام و کمال برود پی کارش که دنیا گلستان می شد. مسئله اینجاست که هر نسخه ای نه تنها برای همه جواب نمی دهد بلکه حتی برای یک فرد در هر زمانی پاسخگو نیست. گاهی محرومیت بهتر […]

مقاومت در برابر مقاومت

همیشه همان گرم شدنِ اول کار است که سخت است. ذهنت هزار جور ترفند و بهانه به کار می گیرد تا مقاومت کند. فرقی نمی کند که درس خواندن باشد ، حمام رفتن، شروع کردن به نوشتنِ یک متن نو یا شستن ظرف هایی که توی سینک تلنبار شده اند. هر بار که می خواهی یک کاری بکنی، آستین هایت […]

درگیر ساعت نباش

دیشب که برای مشاورم گزارش کار فرستادم از ساعت های ثبت شده جا خورد. گفت: زیاد در بند ساعت نباش. 12:52؟ راستش به گمانم دچار سوء تفاهم شده بود. توضیح دادم که تایمر خودش زمان را برایم محاسبه می کند. ولی فکر کنم قانع نشد. چون توصیه کرد بیشتر درس بخوانم. می دانم منظورش چه بوده. قبلاً ضربه این کار […]