گاهی محرومیت به ز پاداش مداوم

گاهی پاداش دادن برای رفع اهمال‌کاری جواب می‌دهد، گاهی جواب نمی‌دهد. اگر قرار بود با پاداش دادن اهمال‌کاری و تنبلی تمام و کمال برود پی کارش که دنیا گلستان می‌شد. مسئله اینجاست که هر نسخه‌ای نه تنها برای همه جواب نمی‌دهد بلکه حتی برای یک […]

درگیر ساعت نباش

دیشب که برای مشاورم گزارش کار فرستادم از ساعت‌های ثبت شده اظهار تعجب کرد و گفت: زیاد در بند ساعت نباش. 12:52؟ راستش به گمانم دچار سوء تفاهم شده بود. توضیح دادم که تایمر خودش زمان را برایم محاسبه می‌کند. ولی فکر کنم قانع نشد. […]

قورباغه و من

کتاب را گذاشتم روی میز. نویسنده با آن لبخند دندا‌ن‌نما، دندان‌های سفیدش را به رخ می‌کشید. به ساعت نگاهی انداختم. داشت دیر می‌شد. سطل را از پای میز بلند کردم و گذاشتم روی میز. سنگین بود و بوی تعفن از آن بلند می‌شد. ترکیبی از […]