تاثیر گذارترین معلم

در برنامه دیروز کتاب باز، باز هم از معلم های تاثیرگذار صحبت شد. میهمان برنامه شاعری بود که تعریف کرد که چگونه به خاطر نقش معلمش شروع کرد به سرودن شعر. آقای سروش صحت هم خاطره ای از یکی از معلمانشان گفتند. و بعد آقای احسان عبدی پور هم در بخشِ خودشان خاطره هایی از سه معلمانی که در زندگی […]