سریال و تخمه

فکر میکنم سریال دیدن مثل تخمه خوردن است. اصلا شاید برای همین است که تخمه شکستن به همراه سریال دیدن اینقدر کیف دارد. البته به نظرم سریال دیدن مضراتی را هم به همراه دارد. اصلا بعضی وقت ها جز ضرر انگاری چیزی ندارد. گاهی اوقات سریال دیدن مثل یک طلسم، مثل یک نفرین می افتد به جانت. البته سریال داریم […]