جمله سازی با نوشتن

نوشتن زمان را ثبت می‌کند. نوشتن خاطرات را پایبند می‌کند. نوشتن از فرار واژه‌ها جلوگیری می‌کند. نوشتن قلم می‌خواهد و جان. نوشتن با نوشتن آغاز می‌شود. نوشتن برای ادامۀ حیات لازم است. نوشتن خود زیستن است. نوشتن مرهم روان‌های رنجیده […]