چاه هنرمند|راهی برای رهایی از خشک طبعی در نوشتن

همه کسانی که دستی در نوشتن دارند با خشک طبعی مواجه شده اند. منظورم همان هنگامی است که آدم احساس می کند درونش خالی و تهی شده و هیچ چیزی برای نوشتن ندارد. در پست فلج قلم یا خشک طبعی به نقل از کتاب نویسندگی خلّاق راه هایی برای رهایی از این موقعیت گفته بودم. اینار می خواهم از کتاب […]

فاصله گفتن تا نوشتن

فکر نمی کنم که نوشتن فرق چندانی با حرف زدن داشته باشد. البته گاه یکی آسان تر می شود نسبت به دیگری. که آن هم بستگی به خودمان دارد و حساسیت موضوع و جا و مکان ارائه اش. به هر حال هر دو شان تشکیل شده اند از افکاری که به هیئت واژگان در آمده اند. هر دو شان جریان […]