انگیزه و تمنا

ارلینگ کاگه در بخش سکوتِ کتابِ «سکوت و پیاده‌روی در زمانۀ هیاهو» می‌گوید: رازِ پیاده راه بریدن به جانب قطب جنوب این است که قدمی از پس قدمی دیگر بردارید و باز قدمی دیگر و باز… اگر کاملاً فنی به […]