آدم‌ها ثابت نمی‌مانند و کودکان بزرگ می‌شوند

چیزی حدود 2 سال پیش بود که در یک کارگاه به نام: «نوجوان نافرمان» شرکت کردم. تقریباً همۀ افراد حاضر در آن جلسه والدینی بودند که با نوجوانانشان درگیر مشکل بودند. آن‌جا همان اول جلسه یک پرسشنامه توزیع شد و […]

خودپنداره در ارتباط است که کامل می‌شود

چندی پیش قدری از کتاب ارمغان مور نوشتۀ شاهرخ مسکوب را می‌خواندم (این کتاب جستاری است دربارۀ شاهنامه) که به یک تصویر بی‌نظیر رسیدم. در آن صفحات اول کتاب بود که مسکوب سخن گفتن پروردگار و جمشید را شرح می‌دهد […]