پذیرش یا تسلیم؟

می گوید تسلیم شدن فرق می کند با پذیرفتن. می گوید تو وقتی تسلیم می شوی دیگر دست می شویی از هرگونه سعی و تلاش. می شوی پرنده ای افسرده کنج قف، در حسرت پرواز.می گوید پذیرش یعنی قبول می کنی نتیجه را یا وضعیت را، ولی باز نمی ایستی. همچنان می گردی به دنبال راه چاره ای. اصلاح، جایگزین […]