پذیرش یا تسلیم؟

می‌گوید تسلیم شدن فرق می‌کند با پذیرفتن. تو وقتی تسلیم می‌شوی دیگر دست می‌شویی از هرگونه سعی و تلاش. می‌شوی پرنده‌ای افسرده کنج قفس در حسرت پرواز. پذیرش یعنی قبول می‌کنی نتیجه را یا وضعیت را، ولی باز نمی‌ایستی و […]