پشتوانۀ پشتکار

برای موفقیّت در هرکاری نیاز به مداومت در آن کار داریم و این مداومت از پشتکار حاصل می‌شود. پشتکار یعنی اینکه پای کار بمانی و با یک جور لجاجت و سرسختی مثل کنه بچسبی به کار. اما این پشتکار به یک‌سری همراهان دیگر هم محتاج […]

پذیرش یا تسلیم؟

می‌گوید تسلیم شدن فرق می‌کند با پذیرفتن. تو وقتی تسلیم می‌شوی دیگر دست می‌شویی از هرگونه سعی و تلاش. می‌شوی پرنده‌ای افسرده کنج قفس در حسرت پرواز. پذیرش یعنی قبول می‌کنی نتیجه را یا وضعیت را، ولی باز نمی‌ایستی و همچنان به دنبال راه چاره […]