اگر اینی نبودم که هستم

اگر جایی دیگر بودم یا کس دیگری بودم چه می شد؟ این من اگر یک من دیگر بود جهان چگونه می چرخید؟ اگر یک روز چشم باز کنم ببینم توی یک جای دیگر و یک جسم دیگرم، چه می شود؟ چه خواهم کرد؟ اگر اینی که هستی نبودی چه  می شد؟ اصلا دوست داری اینی نباشی که هستی؟ شاید اگر توی […]