نوشتن خود پاداشِ خویش است

متن زیر بریده‌ای از کتاب «پرنده به پرنده» نوشته «آن لاموت» است. وقتی این بخش را خواندم یاد خودم افتادم، که رویای نویسنده شدن باعث شد وارد وادی قلم و نوشتن بشوم، ولی از یک جایی بعد چیزی که برایم مهم شد نوشتن بود. هنوز […]