در قرنطینه آموختم که…

درقرنطینه آموختم که چگونه روز های طولانی و بی انتهای محبوس بودن را با بی حوصلگی کنار بیایم.در قرنطینه آموختم که نمی توان نسبت به اطراف و اطرافیان بی توجه بود.در قرنطینه آموختم که مدت های طولانیِ در خانه ماندن را تاب بیاورم.در قرنطینه آموختم که همانقدر که ما از دست رزوگار و زندگی شاکی هستیم، کل کائنات هم تشنه […]

می نویسم چون

می نویسم چون میتوانم فرصتهای از دست رفته را باز دوباره زندگی کنم.می نویسم چون ردی از من در این دنیای بی سامان به جا میماند.می نویسم چون نوشتن را دوست می دارم.مینویسم چون فریادم در گلو خشکیده.می نویسم چون آسوده می شوم از ترس فراموشی.می نویسم چون می خواهم زندگی را بارها زندگی کنم.می نویسم چون نوشتن درمان ذهن […]