در تعریف شرم

متن زیر بخشی از کتابِ”موهبت کامل نبودن” نوشته “برنه براون” است. دربارۀ شرم سه چیز را باید دانست: 1-همۀ ما از این احساس برخورداریم. شرم احساسی همگانی و از هیجان‌های اولیه‌ای است که تمام انسان‌ها تجربه می‌کنند. تنها کسانی این […]