در تعریف شرم

متن زیر بخشی از کتابِ”موهبت کامل نبودن” نوشته “برنه براون” است. درباره شرم سه چیز را باید دانست: 1-همه ما از این احساس برخورداریم. شرم احساسی همگانی و از هیجان های اولیه ای است که تمام انسان ها تجربه می کنند. تنها کسانی این احساس را تجربه نمی کنند که از ظرفیتِ همدلی و برقراری ارتباطات انسانی بی بهره اند. 2-همه […]

حفظ کردن نام ها و عناوین

همیشه به آنهایی که کلی شعر و نقل قول و جمله از کتاب ها و اشخاص در حافظه دارند و جا و بی جا ازشان استفاده می کنند و آنهایی که نام کتاب ها و نویسنده ها را دقیق به خاطر دارند،  حسودی ام می شود. بد جوری حرص ام را در می آورند. آخر چطور این همه را اینقدر […]