مهمان ناخوانده

تقریبا همه ما قصه خاله پیر زن با آن مهمان های نا خوانده اش، در شبی بارانی را به یاد داریم. دلش به رحم آمده بود و همه را راه داده بود به خانه کوچکش.قاعدتا مهمان با مهمان ناخوانده فرق می کند. مهمان خبر می دهد. […]