قصه هایی که می سازیم2

در پستی از قصه هایی که می سازیم گفته بودم و نقلی آورده بودم از کتابی. در این نوشتار سعی کرده ام قصه هایی که می سازیم را دسته بندی کنم . خوب قصه هایی که می سازیم سه دسته اند. قصه های توطئه قصه های توجیه قصه های تعصب دسته اول مثل همان ها که برنه براون در کتاب […]

قصه هایی که می سازیم

هما ما می دانیم که آدمیان با یکدیگر تفاوت ها دارند که گاه از زمین تا آسمان است. ولی چه قدر این موضوع توی ناخودآگاهمان رسوب کرده؟ خیلی وقت ها اصلا نه طرف مقابلمان مشکل دارد نه رفتارش. چه بسا همان عمل از خودمان هم سر میزند ولی به شخص دیگری خرده می گیریم بابت همان. خیلی وقت ها مسئله بر […]

زمان

ایام از پی هم می گذرند آیا این ماییم که در گذر زمان به جلو می رویم و ایام را پشت سر می گذاریم ؟  یا این زمان و روزگار و ایام است که ما را پشت سر جا می گذارند و به پیش می روند؟ ما ثانیه ها را پشت سر وا می نهیم یا آنانند که که با […]