قصه هایی که می سازیم2

در پستی از قصه هایی که می سازیم گفته بودم و نقلی آورده بودم از کتابی. در این نوشتار سعی کرده‌ام قصه‌هایی که می‌سازیم را دسته بندی کنم . قصه‌هایی که می‌سازیم سه دسته‌اند. قصه‌های توطئه قصه‌های توجیه قصه‌های تعصب دستۀ اول مثل همان‌ها که […]

قصه هایی که می سازیم

همۀ ما می‌دانیم که آدمیان با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند که گاه از زمین تا آسمان است. ولی چه قدر این موضوع در ناخودآگاهمان رسوب کرده؟ خیلی وقت‌ها اصلاً نه طرف مقابلمان مشکل دارد نه رفتارش. چه بسا همان عمل از خودمان هم سر می‌زند ولی […]