سه عنصر در داستان نویسی

بعد از انجام کامل تمرین های فصل پنجم کتاب گفت وگو نویسی، حالا تازه فهمیدم که روایت، حادثه و گفت و گو، چیستند و تا حدی چگونه باید در متن از ترکیبی متعادل از هرسه استفاده کنم. یا اینکه کدام صحنه باید بیشتر از کدام عنصر داشته باشد. روایت آن چیزی است که بیانگر احوالات و افکار و عواطف شخصیت […]