چه سوژه‌هایی مناسب داستان‌های کودک است؟

امروزه دیگر برهمگان واضح و مبرهن است که نوشتن در حوزۀ کودک یکی از چالش برانگیزترینِ نوشتن‌ هاست. زمانی که برای مخاطب کودک می‌نویسم باید نکات زیادی را مدنظر قرار بدهیم و حواسمان به گوشه و کناره‌های کار باشد زیرا داستان‌ها از مهم‌ترین ابزراها و عناصر در رشد شخصیتی کودک هستند؛ پس هر سوژه و طرحی را نمیتوان به داستان […]