قطره قطره جمع گردد

نوشتن سخت نیست. می دانم که نیست. فقط دلیل این پا پس کشیدن و دست دست کردن را خودم هم نمی فهمم. البته که هر کاری سختی های خودش را دارد ولی آیا سخت بودن دلیلی می شود برای پا پس کشیدن؟ هر کاری سختی دارد. فقط شاید به چشم من و تویی که بیرون از گودیم نیاید. شاید یک […]

مقاومت در برابر مقاومت

همیشه همان گرم شدنِ اول کار است که سخت است. ذهنت هزار جور ترفند و بهانه به کار می گیرد تا مقاومت کند. فرقی نمی کند که درس خواندن باشد ، حمام رفتن، شروع کردن به نوشتنِ یک متن نو یا شستن ظرف هایی که توی سینک تلنبار شده اند. هر بار که می خواهی یک کاری بکنی، آستین هایت […]