در تعریف شرم

متن زیر بخشی از کتابِ”موهبت کامل نبودن” نوشته “برنه براون” است. درباره شرم سه چیز را باید دانست: 1-همه ما از این احساس برخورداریم. شرم احساسی همگانی و از هیجان های اولیه ای است که تمام انسان ها تجربه می کنند. تنها کسانی این احساس را تجربه نمی کنند که از ظرفیتِ همدلی و برقراری ارتباطات انسانی بی بهره اند. 2-همه […]