تلاش کنیم یا نه؟ | تعریفی از منبع کنترل درونی و بیرونی

سقوط و خاموشی و مرگ ستاره‌ها دلگیرم می‌کند. و بیشتر از آن اینکه آن ستاره حتی باور نداشته باشد که یک کرم شب تاب است! آدم ها عجیبند. عجیب و غیر قابل پیش بینی. هیچ وقت نمی‌توانی بفهمی دقیقاً در سر طرف مقابل چه می‌گذرد. […]

زمین خوردن ترس دارد

نباید از اشتباه کردن ترسید. اشتباه کردن و اثر بد تولید کردن هیچ ترس ندارد. نه که خودم هیچ نمی‌ترسم! اتفاقاً چون ترس خودم همین است می‌گویم ترس ندارد. به شما می‌گویم بلکه ترس خودم هم بریزد. زمین خوردن درد دارد ترس هم دارد ولی […]

نفوذ کلمات

یک وقتی یک جایی دست و پایت بسته شده و ذهنت بی‌خودی و الکی تقلاهای بیهوده می‌کند برای رهایی. نه که کسی دست و پایت را بسته باشد. ذهنت انگاری فلج شده. مثل سانحه دیده‌ای که معلولیتش را انکار می‌کند، سعی می‌کنی با پاهایی که […]

پذیرش یا تسلیم؟

می‌گوید تسلیم شدن فرق می‌کند با پذیرفتن. تو وقتی تسلیم می‌شوی دیگر دست می‌شویی از هرگونه سعی و تلاش. می‌شوی پرنده‌ای افسرده کنج قفس در حسرت پرواز. پذیرش یعنی قبول می‌کنی نتیجه را یا وضعیت را، ولی باز نمی‌ایستی و همچنان به دنبال راه چاره […]

هدف

همیشه قرار نیست به مقصد برسیم. گاه هدفی می‌شود بهانه‌ای که ما چند صباحی خودمان را به ریسمان زندگی بیاوزیم، سقوط نکنیم و فرصت داشته باشیم برای جمع و جور کردن خودمان، برای چشم گشودن و بهتر دیدن اطراف. بعضی وقت‌ها بعضی هدف‌ها فقط می‌آیند […]

حالِ خوش

حال خوش به این معنا نیست که همه چیز بر وفق مراد باشد و هیچ چیز و هیچ کس تو را نیازارد.حال خوش یعنی با تمام گیر و گرفتاری‌ها، باز هم بتوانی گوشه‌ای بنشینی سر بلند کنی، نفسی بکشی، لبخندی بر لب بنشانی و بعد […]

خوشمزۀ قلنبه

شیرینی نارنجکی یا همان نان‌خامه‌ای با آن طعم عجیب نان دورش و آن طعم بی‌نظیر خامۀ درونش، انگاری که رقص برف است روی شن‌های کویر.  یک لذت عجیبی درش هست که تو را می‌برد به یاد ایام خوش و با امن کودکی و عجیب احساس […]

خوش‌حالی یا حالی‌خوش

باید گام برداشت در راه آرزوهاو باید جنگید در راهشانحتی اگر شکست انتهای مسیر باشد شیرین خواهد بودباید گام برداشت حتی اگر هزینه‌اش زمین خوردن باشد.با همین زمین خوردن‌هاست که راه رفتن را می‌آموزیم.حتی اگر یک آبی دور دست باقی بماند دیگر حسرتی در کار نخواهد بودچون […]

کنسرت

جیمز هادسن تیلر می‌گوید: نخست ابزار موسیقی را درست کنید، سپس کنسرت ترتیب بدهید. راست می‌گوید. خیلی وقت‌ها هنوز نه به بار است و نه به دار ولی ما جوگیرانه همه جا را پر کرده‌ایم از رخدادی که حتی هنوز مهمات و ملزوماتش را تدارک […]

سیزیف

اغلب به این نتیجه می‌رسم که زندگی ما هم مثل سیزیف است. ما هم محکوم به تکراریم. سیزیف یک اسطورۀ یونانی است و قصه‌اش از این قرار است که مرتکب خطایی می‌شود و خدایان مشورت می‌کنند که به چه محکومش کنند؟ دست آخر تصمیمشان را […]