تلاش کنیم یا نه؟ | تعریفی از منبع کنترل درونی و بیرونی

سقوط و خاموشی و مرگ ستاره ها دلگیرم می کند. و بیشتر از آن اینکه آن ستاره حتی باور نداشته باشد که یک کرم شب تاب است! آدم ها عجیبند. عجیب و غیر قابل پیش بینی. هیچ وقت نمی توانی بفهمی دقیقا توی کله طرف مقبل چه می گذرد. گاهی پیش بینی هایمان درست از آب در می آید. ولی […]

زمین خوردن ترس دارد

نباید از اشتباه کردن ترسید. اشتباه کردن و اثر بد تولید کردن هیچ ترس ندارد. نه که خودم هیچ نمی ترسم! اتفاقاً چون ترس خودم همین است دارم می گویم ترس ندارد. دارم به شما می گویم بلکه ترس خودم هم بریزد. زمین خوردن درد دارد ترس هم دارد ولی نباید مانع ادامه دادن بشود. اگر مانع بشود راکد می […]

نفوذ کلمات

یک وقتی یک جایی دست و پایت بسته شده و ذهنت بی خودی و الکی تقلا های بیهوده میکند برای رهایی. نه که کسی دست و پایت را بسته باشد. ذهنت انگاری فلج شده. مثل سانحه دیده ای که معلولیتش را انکار میکند، سعی میکنی با پاهایی که دیگر جانی برای نگه داشتنت ندارند، راه بروی. آسمان ابری شده و […]

پذیرش یا تسلیم؟

می گوید تسلیم شدن فرق می کند با پذیرفتن. می گوید تو وقتی تسلیم می شوی دیگر دست می شویی از هرگونه سعی و تلاش. می شوی پرنده ای افسرده کنج قف، در حسرت پرواز.می گوید پذیرش یعنی قبول می کنی نتیجه را یا وضعیت را، ولی باز نمی ایستی. همچنان می گردی به دنبال راه چاره ای. اصلاح، جایگزین […]

هدف

همیشه قرار نیست به مقصد برسیم. گاه هدفی می شود بهانه ای که ما چند صباحی خودمان را به ریسمان زندگی بیاوزیم. که سقوط نکنیم و فرصت داشته باشیم برای جمع و جور کردن خودمان، برای چشم گشودن و بهتر دیدن اطراف. بعضی وقت ها بعضی هدف ها فقط می آیند و هستند تا ما به زندگی برگردیم. گاه کنار […]

حالِ خوش

حال خوش به این معنا نیست که همه چیز بر وفق مراد باشد و هیچ چیز و هیچ کس تو را نیازارد.حال خوش یعنی با تمام گیر و گرفتاری ها، با تمام رگبارهای درد و رنج، باز هم بتوانی گوشه ای بنشینی سر بلند کنی، نفسی بکشی، لبخندی بر لب بنشانی و بعد ادامه دهی مسیر زندگی را.اصلا گاه باید […]

خوشمزه قلنبه

شیرینی نارنجکی یا همان نان خامه ای با آن طعم عجیب نان دورش و آن طعم بی نظیر خامه درونش، انگاری که رقص برف است روی شن های کویر.  یک لذت عجیبی درش هست که تو را میبرد به یاد ایام خوش و با امن کودکی و عجیب احساس ارامش میکنی. و البته در این میان آلارم مغزت را نادیده […]

خوش حالی یا حالی خوش

باید گام برداشت در راه آرزو هاو باید جنگید در راهشانحتی اگر شکست انتهای مسیر باشد شیرین خواهد بودباید گام برداشت حتی اگر هزینه اش زمین خوردن باشد.با همین زمین خوردن هاست که راه رفتن را می آموزیمحتی اگر یک آبی دور دست باقی بماند دیگر حسرتی در کار نخواهد بودچون تمام تلاشت را کرده ایخوش حالی و داشتن حالی خوش یعنی […]

کنسرت

جیمز هادسن تیلرمی گوید: نخست ابزار موسیقی را درست کنید، سپس کنسرت ترتیب بدهید. راست می گوید. خیلی وقت ها چنان تحت تاثیر جوی که گرفتتمان ملتهب و آشفته ایم که نمیدانیم حتی درست داریم چه میکنیم.  هنوز نه به بار است و نه به دار ولی ما همه جا را پر کرده ایم از رخدادی که حتی هنوز مهمات […]

سیزیف

اغلب به این نتیجه می رسم که زندگی ما هم مثل سیزیف است. ما هم محکوم به تکراریم. سیزیف یک اسطوره یونانی است نوشته آلبرکامو نویسنده الجزاریری_فرانسوی تحت همین نام. افسانه سیزیف سیزیف بشری بوده که مرتکب خطایی میشود و خدایان شور میکنند که به چه محکومش کنند؟ دست آخر تصمیمشان را میگیرند. سیزیف باید سنگی بزرگ و سنگین را […]