خوشبختی گم شده

خوشبختی نبود هرگونه مشکل نیست. هر لحظه و هر جایی می‌شود  احساس خوشبختی کرد. آن هنگام که برای ثانیه‌ای گویا جهان از حرکت می‌ایستد و ما در احساسی ناب و وصف ناشدنی از سرخوشی غرق می‌شویم. آن زمان که ذهنمان تهی می‌شود از مصایب عالم […]

زیادی سخت نگیرید

زیادی سخت نگیرید. گاهی لازم است از کار دست بکشید و از سکوت لذت ببرید.« برایان تریسی» در میان رگبار حوادث و سختی‌های مسیر روزگار خوب است دمی بنشینیم و بیاساییم، نفسی تازه کنیم و استراحتی به پاهای خسته‌مان بدهیم. گاهی لازم است چند دقیقه […]

مشغله

خفه می‌کنی خود را در میان مشغله‌ها. به خود می آیی می‌بینی هیچ وقتی نداری که حتی سرت را بخارانی. دو دست کافی نیست، بیست و چهار ساعت کافی نیست. از این‌ور باید بدوی به آن‌ور. هر دستت کاری می‌کند و هر گوشه ذهنت مشغول […]

در ستایش معمولی بودن

همۀ ما به دنبال چیزهای برتر هستیم. همیشه و همه جا به دنبال اخبار افرادی هستیم که برترند و استثناء هستند و چشم‌ها به دنبالشان است و تمام خواستار ما می‌شود همانندی با آنها. درگیر کمال گرایی شده‌ایم و به دنبال دست یافتن به ایده‌آل‌هایی هستیم […]