خوشبختی گم شده

خوشبختی نبود هرگونه مشکل نیست. هر لحظه و هر جایی می شود  احساس خوشبختی کرد. آن هنگام که برای ثانیه ای گویا جهان از حرکت می ایستد و ما در احساسی ناب و وصف ناشدنی از سرخوشی غرق می شویم. آن زمان که ذهنمان تهی می شود از مصایب عالم و لحظاتی ناب را تجربه میکنیم. خوشبختی های حقیقی زیرِ […]

زیادی سخت نگیرید

زیادی سخت نگیرید. گاهی لازم است از کار دست بکشید و از سکوت لذت ببرید.« برایان تریسی» در میان رگبار حوادث و سختی های مسیر روزگارو سنگ اندازی های تقدیر و موذی گری های این چرخ گردون، خوب است دمی بنشینیم و بیاساییم. نفسی تازه کنیم و استراحتی به پاهای خسته مان بدهیم. تن زخمی مان را وارسی کنیم و […]

مشغله

خفه میکنی خود را در میان مشغله ها. به خود می آیی می بینی هیچ وقتی نداری که حتی سرت را بخارانی. دو دست کافی نیست، بیست و چهار ساعت کافی نیست. از این ور باید بدوی به آن ور. هر دستت کاری می کند و هر گوشه ذهنت مشغول به کاری است و مدام چشمت می پرد به سمت […]

در ستایش معمولی بودن

همه ما به دنبال چیز های برتر هستیم. همیشه و همه جا به دنبال اخبار افرادی هستیم که برترند و استثناء هستند و چشم ها به دنبالشان است و تمام خواستار ما میشود همانندی با آنها. درگیر کمال گرایی شده ایم و به دنبال دست یافتن به ایده آل هایی هستیم که متناسب با ما نیست و ما را دچار مصائبی […]