با نوشتن است که آرام می گیرم

از وقتی که به یاد دارم شیفته واژه ها و قصه ها و کتاب ها بودم.در نوجوانی سودای نویسنده شدن را در سر داشتم و عاقبت دست به قلم شدم و اولین نوشته هایم شکل گرفتند.آن حس رهایی و سبکی که بعد از هر بار نوشتن تجربه اش میکردم، وادارم میکرد به بیشتر نوشتن. دیر هنگامی است دریافته ام که […]