نوشتن و آرامش

از وقتی که به یاد دارم شیفته واژه‌ها و قصه‌ها و کتاب‌ها بودم. در نوجوانی سودای نویسنده شدن را در سر داشتم و عاقبت دست به قلم شدم و اولین نوشته‌هایم شکل گرفتند. آن حس رهایی و سبکی که بعد از هر بار نوشتن تجربه‌اش […]